VVD blijft ondernemers/ZZP’ers steunen!

We moeten alles uit de kast halen om Corona te bestrijden. En we blijven onze ondernemers ondersteunen! Al is het nu maar met het geven van de juiste informatie over de financiële mogelijkheden ten tijde van deze crisis.

Al eerder besloot het kabinet tot maatregelen om ondernemers te helpen, zoals het openen van het noodloket, makkelijkere leningen en het overnemen van loonbetaling door de overheid. Met een aantal Gemeentelijke regelingen, met Overheids regelingen en met Extra maatregelen voor ondernemers (waaronder ook ZZP’ers).

Hieronder zullen wij nader op deze drie groepen nader op een rij zetten.

Gemeentelijke regelingen voor ondernemers/ZZP’ers

 1. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning levensonderhoud
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

  De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto). De BBZ-regeling voor zelfstandigen wordt in Bunnik uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst (RSD). Informatie staat op webpagina van de RSD.

  U kunt hiervoor bellen naar de RSD via het nummer 030 – 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.

 2. Gemeentelijke belastingen

  • OZB-aanslagen worden wel opgelegd, maar de mogelijkheden voor het betalen van aanslagen worden verruimd. Er is vanwege de coronacrisis nu de mogelijkheid om gespreid of uitgesteld te betalen.

  • De toeristenbelasting wordt op een minimaal bedrag opgelegd (10% van de laatst opgelegde definitieve aanslag in plaats van 80%)

  • Invorderingsstappen voor alle belastingen worden opgeschort

  • ZZP’ers en ondernemers kunnen een verzoek indienen tot kwijtschelding van belasting. Hiervoor gelden wettelijke regels.

  Een verzoek kunt u indienen bij de gemeentelijke belastingsamenwerking BghU. Iedereen die betaalproblemen heeft vanwege de coronamaatregelen kan contact opnemen met de BGHU. Hier kunt u ook terecht voor al uw overige vragen die betrekking hebben op gemeentebelastingen. Meer informatie vindt u op de website van de BghU: Extra maatregelen in verband met Corona en belastingheffing.

 3. Bedrijfsleningen
  Het is mogelijk een bedrijfslening aan te vragen bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) tot een bedrag van maximaal € 10.157,- tegen een verlaagd rentepercentage. Informatie en aanvraagformulier staan op de ondernemerspagina op de website van de RSD.

  U kunt ook bellen naar RSD via het nummer 030 – 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.

  Voor meer informatie: https://www.bunnik.nl/bibliotheek/sidebar/inwoners/meer-weten-over/corona-financiele-ondersteuning-ondernemers/
Overheids regelingen voor ondernemers/ZZP’ers

Naast bovenstaande regelingen die via gemeenten lopen, zijn er ook andere regelingen via verschillende instanties om ondernemers te helpen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.

 1. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
  Een van de regelingen is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Deze regeling is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Na uitbreiding van de regeling vallen ondernemers in de non-foodsector zoals winkeliers ook onder deze regeling. Gedupeerde ondernemers ontvangen, als ze aan de voorwaarden voldoen, een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.Meer informatie over de TOGS staat op de webpagina van de RVO.

 2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  Een andere regeling is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. Meer informatie over de NOW staat op de webpagina van het UWV

 3. Corona Overbruggingsregeling (COL-regeling)
  Op woensdag 29 april is door het ministerie van Economische zaken de Corona Overbruggingsregeling (COL-regeling) open gesteld. Deze steunregeling is speciaal bedoeld voor ondernemingen in de start-up of scale-up fase en innovatief MKB dat moeilijk toegang heeft tot andere ondersteuningsmaatregelen. Het centrale loket waar ondernemers hun aanvraag moeten indienen is TechLeap.nl. Vanuit dit loket worden de aanvragen over het land verdeeld. Meer informatie over de col regeling staat op de webpagina van ROM Nederland. Het doen van online aanvragen kan via de webpagina van Techleap.

Verdere informatie over de verschillende regelingen en welke instantie de regeling uitvoert staat op de webpagina van de rijksoverheid.

Extra maatregelen voor ondernemers/ZZP’ers

 1. Ondernemers krijgen meer lucht door een fiscale betaalpauze voor hun hypotheekverplichtingen en de zogenaamde ‘DGA-taks’ voor ondernemers wordt uitgesteld. Ook kunnen bedrijven de verliezen die ze dit jaar maken makkelijker aftrekken van de belastingen (door verruiming van de verliesverrekening).

 2. Hulp voor MKB en ZZP – Ondernemers mogen het loon dat zij aan zichzelf uitkeren (het gebruikelijk loon) verlagen. Dit biedt lucht voor 135.000 ondernemers. Daarnaast wordt het voor ZZP’ers makkelijker om zelfstandigenaftrek te krijgen door verlaging van het zogenaamde urencriterium.

 3. Extra steun voor ondernemers – Werkgevers die dat kunnen, mogen hun werknemers een steuntje in de rug geven door de tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling.

Overige vragen en informatie

Specifiek vanuit de gemeente worden ook de volgende acties ondernomen:
 • Uitstel van betaling van huur gemeentelijke accommodaties voor de duur van 3 maanden. Deze maatregel is uitsluitend gericht op bedrijven, ondernemers, (sport)verenigen, sociaal-maatschappelijke-, culturele- en educatieve instellingen, alsmede Sporthuis Bunnik;
 • Terugbetalen huur gemeentegrond bij het niet doorgaan van evenementen (o.a. kermis Odijk en tuinbraderie) in 2020. Dit zoals ook benoemd in de desbetreffende overeenkomsten;
 • De seizoensopenstelling voor verkoop van streekproducten in het buitengebied, incl. de aanwezigheid van de daarvoor benodigde verkoopruimte, wordt voor 2020 verlengd tot 31 december;
 • Om de spreiding van consumenten te faciliteren en uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen van het RIVM, wordt aan de ondernemers/winkeliers ruimte geboden om, in afwijking van het bepaalde in de Winkeltijdenverordening Bunnik 2013, de winkels op 1e Paasdag en 1e Pinksterdag 2020 open te stellen.
 • De gemeente spant zich in om facturen binnen 14 dagen te betalen;
 • De gemeente spant zich in om aanbestedingen en de uitvoering van werkzaamheden, zoveel als mogelijk en ook binnen de regels van het RIVM, door laten gaan;
 • De inning van dwangsommen/ bestuurlijke boetes wordt, in lijn met de belastingvoorstellen, tijdelijk opgeschort.

Ook de Kamer van Koophandel heeft een coronaloket met veel informatie over ondernemen en het coronavirus.

Bij de Rijksoverheid is er ook een speciale website opgezet met informatie voor ondernemers in verband met Corona. Veel gestelde vragen over financiële maatregelen.

Honderdduizenden ondernemers kunnen gebruik maken van deze regelingen. Maar ondernemers blijven het zwaar houden. De VVD blijft ondernemers steunen, zeker in deze zware tijden.