Verkiezingsprogramma VVD 2017-2021: Zeker Nederland (samenvatting)

Samenvatting

Onze geschiedenis is er één van nieuwsgierigheid, van handel en van lef. Van vrije meningsuiting, vrije godsdienstkeuze en gelijke rechten voor homo’s en hetero’s, al in een tijd dat andere landen in de wereld daar nog niet klaar voor waren. Het land van ontspannen met verschillen omgaan. Van vrijheid die we niet alleen van de machthebbers kregen, maar juist ook van elkáár. Van sporters, kunstenaars en bedrijven die men over de hele wereld kent. Van humor, optimisme en gezelligheid. En bovenal van typisch Nederlandse onverzettelijkheid – juist in moeilijke tijden. Dat is het Nederland dat wij koesteren. Dat is het Nederland waar wij dit verkiezingsprogramma voor hebben geschreven. De afgelopen jaren hebben Nederlanders hard geknokt. Het was zwaar. De financiële crisis zorgde voor onrust en onzekerheid. Op datzelfde moment werden er ook nog eens grote hervormingen doorgevoerd. Onder onze leiding. Wij deden dat juist om te voorkomen dat ons land verder in de schulden zou raken. Juist om ervoor te zorgen dat Nederlanders weer onbezorgd konden wonen, werken en leven. Die grote hervormingen zijn nu klaar. Ze deden pijn. Die pijn hebben we met z’n allen gevoeld. Maar we hebben volgehouden, we hebben veerkracht getoond en daardoor staat Nederland er steeds weer wat beter en sterker voor. Daardoor kunnen we nu vooruitkijken. We kunnen plannen gaan maken voor de toekomst, voor ons eigen leven en voor ons eigen land. Ons plan is om Nederland elke dag een stukje beter te maken. De basis mag dan wel weer op orde zijn, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog veel te doen. Daarom zetten wij onder meer in op:

Zekerheid en Inkomen

 • Een vast contract moet aantrekkelijker worden om aan te bieden. Daarom willen we dat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort naar één jaar.
 • Een flexibel contract moet zekerder worden. Daarom moet het weer mogelijk worden om meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van langere duur aan te bieden.
 • We willen de sollicitatieplicht tijdelijk opheffen als je een opleiding gaat volgen die je klaarstoomt voor een baan.

Pensioenen

 • Een eigen pensioenpotje voor iedereen. Met een duidelijk overzicht van jouw ingelegde pensioenpremie en jouw opgebouwde vermogen. Dit potje kan wel collectief worden beheerd. Zo kun je risico’s blijven delen en hoef je zelf geen ingewikkelde beleggingskeuzes te maken als je dat niet wilt.
 • Maatwerk en keuzevrijheid. Zowel wat betreft de AOW als het aanvullend pensioen. Voor de AOW betekent dat, dat je het later in kunt laten gaan wanneer je besluit langer door te werken. Voor het aanvullend pensioen willen we het bijvoorbeeld mogelijk maken dat je een deel direct op kunt nemen (bij pensionering) om je hypotheek af te lossen of om te schenken aan je kinderen.

Zorg en gezondheid

 • Zorg moet goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Wij willen daarom een breed basispakket. Dure medicijnen, mits hun effectiviteit is aangetoond, horen ook in dat pakket.
 • Wij willen dat de allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen de norm worden. Er moet een norm komen met oog voor de levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen worden gesloten.
 • Bewoners van een zorginstelling mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden. Daarom houden wij vast aan het scheiden van wonen en zorg. Zo kun je zelf je zorg blijven inkopen.

Veiligheid en vrijheid

 • Wijkagenten zijn de ogen en oren in de buurt en zijn daarmee de hoeksteen van de politieorganisatie. Wij willen daarom investeren in (meer) wijkagenten.
 • Het uitgangspunt is dat agenten niet worden aangemerkt als verdachten in een onderzoek naar het gebruik van geweld.
 • Relschoppers die overlast veroorzaken, moeten sneller te maken krijgen met preventief fouilleren, cameratoezicht, samenscholings- en gebiedsverboden.
 • De speciale antiterreureenheden moeten worden uitgebreid.
 • De bevoegdheden van de veiligheidsdiensten moeten worden uitgebreid en aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en communicatiemiddelen.
 • Wij willen fors meer investeren in defensie. Het volledig op orde brengen van de basis- en inzetgereedheid van de gehele krijgsmacht staat voorop.
 • Om iedere tegenstander aan te kunnen op het moderne slagveld moeten we constant investeren in onze manschappen, nieuw militair materieel en innovaties.

Immigratie en integratie

 • De inburgering van nieuwkomers zorgt ervoor dat zij zo goed en snel mogelijk hun weg vinden in onze samenleving. De taal leren. Aan de slag kunnen. Dat voorkomt een hoge druk op onze sociale voorzieningen. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat grote groepen nieuwkomers niet kunnen meekomen in onze maatschappij en, bijvoorbeeld, in een uitkering terechtkomen. Aan nieuwkomers stellen wij daarom strenge eisen. En als zij zich niet aan die eisen houden, willen we dat daar ook consequenties aan worden verbonden. Nieuwkomers die verwijtbaar niet voldoen aan hun inburgeringsplicht, laten zien dat zij geen deel uit willen maken van onze samenleving. Wij vinden het logisch dat dit gevolgen heeft, zoals het verliezen van de verblijfsvergunning, geen sterkere verblijfsstatus kunnen krijgen, geen Nederlander kunnen worden of geen uitkering meer krijgen.
 • Wij willen opvang in de regio en geen asielaanvragen meer in Europa. Alleen met hervestigingsprogramma's kunnen mensen naar ons land komen.

Totdat opvang in de regio en geen asielaanvragen meer in Europa geregeld zijn:

 • Het stapelen van asielaanvragen stoppen. Dat wil zeggen dat we herhaalde aanvragen verkort afdoen en het beroep niet in Nederland mag worden afgewacht. Hoger beroep bij herhaalde aanvragen schaffen we af. Zo kan het verblijf in Nederland niet onnodig worden gerekt.
 • Geen plek voor migranten uit veilige landen. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat landen hun eigen onderdanen ook daadwerkelijk terugnemen. Medewerking hieraan kunnen we als voorwaarde stellen bij ontwikkelingshulp, handelsrelaties en het sluiten van verdragen.
 • Stoppen met gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn geen vluchtelingen. Zij hebben alle procedures doorlopen en moeten daarom Nederland verlaten.
 • Het strafbaar stellen van illegaal verblijf evenals de hulp hierbij.

Onze toekomst

We moeten ervoor zorgen dat we niet alleen nu genoeg geld verdienen om een goed leven te leiden en onze voorzieningen overeind houden, maar ook in de toekomst in deze snel veranderende wereld. We zijn goed opgeleid, beschikken over een goede infrastructuur en staan open voor handel en innovatie. Maar tegelijkertijd neemt de internationale concurrentie toe. Wij willen dat bedrijven in Nederland de deuren blijven openen en daarbij de zekerheid hebben dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te investeren. Dit levert ons immers veel banen en welvaart op en daar profiteren wij allemaal van. Het is cruciaal dat we nog meer inzetten op innovatie.

 • Wij willen investeren in innovatie. Daarbij moeten we ons realiseren dat innovatie tijd kost en dus vraagt om investeringen voor de langere termijn. Stabiele en betrouwbare wet- en regelgeving is hierbij van groot belang. Het huidige innovatiebeleid willen we dan ook doorzetten waarbij we goed blijven kijken of het beleid moet worden aangevuld dan wel verruimd en of extra investeringen nodig zijn.
 • We willen ook meer investeren in kennis. Nederland moet aantrekkelijk zijn voor hoogopgeleide mensen uit het buitenland die met hun unieke talenten en goede innovatieve ideeën bijdragen aan onze welvaart. Daarom willen wij een ‘kennismigrantenregeling’ op basis van een puntensysteem. Hierbij kijken we niet alleen naar het inkomen dat je gaat verdienen, maar ook naar je opleidingsniveau, werkervaring en taalvaardigheid. Hoe groter je mogelijke bijdrage aan de Nederlandse economie, hoe groter je kans om hier als kenniswerker aan de slag te kunnen. Daarnaast maken we het mogelijk dat werkgevers meerdere tijdelijke contracten van een langere duur kunnen aanbieden. Ook de kenniswerkers profiteren hiervan.

Het gehele verkiezingsprogramma vindt u op www.vvd.nl/verkiezingsprogramma